Published: 31 March 2022

De website www.skechers.nl (de “Site”) is een service van Skechers USA Benelux BV, een dochteronderneming van Skechers U.S.A., Inc. (“Skechers”). In deze gebruiksvoorwaarden, net als in andere algemene voorwaarden die op de Site worden gepubliceerd (met de verzamelnaam “Voorwaarden”) staan de voorwaarden waaronder je toegang hebt en gebruik kunt maken van de Site.

DOOR DE SITE TE OPENEN, GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN (ZONDER WIJZIGING), DAN HEB JE GEEN TOESTEMMING OM DE SITE TE OPENEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.

Je verklaart en garandeert dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Als je vragen hebt over de Site of een vraag of verzoek wilt doen aan onze klantenservice, neem dan contact met ons op:

Skechers USA Benelux BV

Cartografenweg 16

5141 MT  Waalwijk

Nederland 

+31 416-673 160  (Mon-Fri 8:30am to 5:00pm, Western European Time)
info.nl@skechers.com 

Copyright

 

De volledige content van de Site, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, illustraties of code valt onder het copyright als collectief werk onder de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere copyright wetten, en is eigendom van Skechers. Het collectieve werk bevat werk dat gelicenseerd is door Skechers USA, Inc. II Copyright 2018, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend aan elektronische copy en/of gedrukte hard copy van de Site, op voorwaarde dat het enige doel het plaatsen van een bestelling op de Site is. Je hebt het recht om delen van materiaal van verschillende plekken op de Site weer te geven, onderhevig aan uitdrukkelijk gestelde voorwaarden of beperkingen ten aanzien van specifiek materiaal, te downloaden of af te drukken mits uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik, of om een bestelling te plaatsen op de Site en Skechers-producten aan te schaffen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, verspreiding, weergave of overdracht van de content op de Site is strikt verboden. Je stemt toe met het ongewijzigd en intact laten van het materiaal dat gedownload of afgedrukt is van de Site en je dient geen afbeeldingen, foto’s, video- of audiomateriaal of illustraties te gebruiken, los van begeleidende tekst. De status van Skechers (en die van geïdentificeerde bijdragers), en de auteurs van content op de Site dient altijd erkend te worden. Als je een deel van de Site afdrukt, kopieert of downloadt en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, dan verlies je met directe ingang je rechten om de Site te gebruiken en dien je de kopieën van het materiaal direct te vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Site of enige content op de Site wordt aan je overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, worden door Skechers voorbehouden.

Handelsmerken/Intellectueel eigendom

 

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Skechers gebruikt op de Site (inclusief maar niet beperkt tot de naam Skechers) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken die exclusief door Skechers SARL in licentie zijn gegeven.. Ze dienen niet gebruikt te worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skechers. Elk ander intellectueel eigendom op de Site, inclusief maar niet beperkt tot patenten, uitgegeven of aangevraagd, zijn eigendom van Skechers SARL en/of hun licentiegevers.

Links

Als de Site links naar andere websites en bronnen van derden bevat, dan worden deze links enkel aangeboden om je te informeren. Dergelijke links dienen niet te worden geïnterpreteerd als goedkeuring door Skechers van deze gelinkte websites of informatie die je erop vindt. Skechers heeft geen controle over de content van dergelijke websites of bronnen.

Garantiedisclaimer

 

Skechers biedt de Site uitsluitend aan voor huiselijk en privégebruik. Je gaat ermee akkoord de Site niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en Skechers is niet aansprakelijk tegenover jou voor eventuele winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen. 

Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een gedeelte van de Site op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Site, of de gehele Site, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Skechers sluit aansprakelijkheid niet uit en beperkt deze niet, als dit onrechtmatig zou zijn.

Virussen, malware en accountbeveiliging

 

Skechers kan geen garantie bieden dat de Site veilig is en geen virussen of malware bevat. Jij bent verantwoordelijk voor het configureren van je technologische informatie voor toegang tot de Site. Je dient gebruik te maken van je eigen antivirus- en antimalwaresoftware. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT JE COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN JE GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITE OF HET DOOR JOU GEDOWNLOADE MATERIAAL DAT OP DE SITE IS GEPLAATST, OF OP EEN SITE DIE ERAAN GEKOPPELD IS.

JE GEBRUIK VAN DE SITE, DE CONTENT ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, IS OP EIGEN RISICO. DE SITE, DE CONTENT ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS"- EN "AS AVAILABLE"-BASIS, ZONDER ENIGE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF, GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS AAN HET BEDRIJF DAT DE SITE, DE CONTENT ERVAN, OF DE DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VIA DE SITE VERKREGEN ZIJN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE SITE OF DIENSTEN OF ARTIKELEN DIE VIA DE SITE VERKREGEN ZIJN, ANDERSZINS AAN JE BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST HET BEDRIJF HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Je mag de Site niet misbruiken door opzettelijk materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, met inbegrip van virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen. Je mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of elke andere server, computer of database die met de Site verbonden is of deze te verstoren, te beschadigen of te onderbreken. Je mag de Site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval. 

Als je een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet je dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag je deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. Je erkent ook dat je account persoonlijk voor jou is, en stemt ermee in om geen andere persoon toegang te verlenen tot deze Site of delen ervan met behulp van je gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van je gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Je stemt er tevens mee in dat je je account afsluit aan het einde van elke sessie. Je moet bijzonder voorzichtig zijn bij het openen van je account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen niet in staat zijn om je wachtwoord of andere persoonsgegevens te bekijken of te registeren.

Gebruik van ingediende informatie

 

Je gaat ermee akkoord dat Skechers opmerkingen, informatie of ideeën mag gebruiken die opgenomen zijn in de communicatie die je verzendt naar de Site of indient op de Site zonder kennisgeving, compensatie of erkenning aan jou voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van producten en diensten en het creëren, wijzigen en verbeteren van de Site of andere producten en diensten. Je verleent Skechers toestemming om die content te gebruiken, in de mate waarin dat nodig is.

Om toegang te krijgen tot de Site of er gebruik van te maken, kan je worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor je gebruik van de Site dat alle informatie die je op de Site verstrekt juist, actueel en volledig is. 

Deelnamedisclaimer/gebruiksbeperkingen

 

Skechers kan niet alle communicatie en materiaal bekijken dat wordt geplaatst of aangemaakt door gebruikers van de Site en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de content van deze communicatie en materiaal. Je erkent dat door het verlenen van de mogelijkheid om User Generated Content te bekijken en te verspreiden op de Site, de Site grotendeels handelt als passief kanaal voor dergelijke verspreiding en daaruit volgend geen verplichting of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot User Generated Content of activiteiten op de Site. De meningen die door gebruikers van onze Site worden geuit vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden. Skechers heeft het recht, maar niet de verplichting, om communicatie en materialen die door gebruikers op de Site zijn geplaatst, te verwijderen.

Je mag geen content plaatsen of verspreiden op de Site die door Skechers, naar eigen goeddunken, wordt beschouwd als beledigend, storend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, imitatie van iemand anders, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, of in overtreding is van een copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht, in overtreding van andere privacy- of publiciteitsrechten, strijdig is met andere rechten van Skechers of een andere partij, illegaal of anderszins bezwaarlijk is voor Skechers. Je mag geen commerciële content naar de Site uploaden of de Site gebruiken om anderen te verzoeken om lid te worden van een commerciële online-service of andere organisatie. Je garandeert dat elke publicatie of verspreiding die je op de Site doet, voldoet aan de bovenstaande normen, en je bent aansprakelijk tegenover Skechers voor alle verliezen die voortvloeien uit je schending van deze normen. Indien wettelijk toegestaan, kan Skechers je identiteit bekendmaken aan een derde die beweert dat door jou op de Site geplaatste of geüploade content een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, een schending is van vertrouwelijke informatie of lasterlijk is.

Schadeloosstelling

 

Je gaat akkoord met het schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van Skechers, diens functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vergunningverstrekkers en leveranciers van en tegen alle verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van schending van deze voorwaarden of andere activiteiten in verband met je internetaccount (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door jou of een andere persoon die de Site opent via jouw internetaccount.

Skechers heeft het recht om volledig mee te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Site plaatst. JE DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART SKECHERS EN DE FILIALEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS ERVAN VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE DOOR DEZE PARTIJEN WORDT ONDERNOMEN TIJDENS, OF DIE HET GEVOLG IS VAN, ONDERZOEKEN DOOR DEZE PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Beperking van aansprakelijkheid

 

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL SKECHERS, DE FILIALEN ERVAN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE WETTELIJKE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET JE GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE SITE, ALLE WEBSITES DIE ERAAN GEKOPPELD ZIJN, DE CONTENT VAN DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, WAARONDER ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN HETZIJ VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beëindiging en effect van beëindiging

 

Deze Voorwaarden zijn op jou van toepassing vanaf het moment dat je gebruikmaakt van de Site. Skechers behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, je gebruik van de Site te beëindigen of te beperken, voor enige of geen reden, en zonder verantwoording aan jou of aan derden af te leggen. Daarnaast kunnen deze Voorwaarden, of een deel ervan, beëindigd of gewijzigd worden door Skechers zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om elke willekeurige reden. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we deze plaatsen. Als je deze Site blijft gebruiken na de bekendmaking van herzieningen van de Voorwaarden betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Je wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor jou zijn. De bepalingen met betrekking tot copyright, handelsmerken, disclaimers, aansprakelijkheidsbeperking, schadeloosstelling en anders, blijven altijd van kracht.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

 

Geen verklaring van afstand door Skechers van een voorwaarde of bepaling in deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of bepaling of als een verklaring van afstand van een andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van Skechers om een recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of ander tribunaal om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot een zodanig minimum dat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden vallen onder Engelse wetgeving en juridische procedures lopen via Engelse rechtbanken.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en probeert het geschil op te lossen zonder dat er een rechtbank of hof aan te pas komt. Je hebt hier toegang tot de European Online Dispute Resolution (ODR). We zijn niet verplicht om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te gebruiken en we onderwerpen ons er momenteel niet aan.